Top 10 Best Chefs in India

Top 10 Best Chefs in India

10] Vineet Bhatia

9] Ajay Chopra

8] Harpal Sokhi 

7] Pankaj Bhadouria

6] Hari Nayak

5] Saransh Goila

4] Sanjeev Kapoor 

3] Kunal Kapur 

2] Ranveer Brar

1] Vikas Khanna