Top 10 Best Voice Artist in India

10] Sonal Kaushal

9] Manoj pandey

8] Vinod Kulkarni

7] Mona Ghosh Shetty

6] Samay Raj Thakkar

5] Mohan Kapur

4] Sharad Kelkar

3] Sanket Mhatre

2] Chetan Sashital

1] Rajesh Khattar